PADRÓNS FISCAIS
26 May 2023

PADRÓNS FISCAIS

26 May 2023 - 09 Jun 2023
Información
-
CONCELLO DE CORCUBIÓN

Que elaborados os Padróns Fiscais do Exercicio 2023 da Taxa pola prestación do servicio de Recollida de Lixo e polo servicio de Cemiterio, aprobados provisionalmente pola Alcaldía, Decreto nº 265/2023 do 26 de Maio, quedan expostos ó público durante 15 días naturais dende o 26 de Maio ó 9 de Xuño, ámbolos dous inclusive, nas Oficinas Municipais deste Concello.

Durante dito período de exposición, e en horario de 9 a 14 horas, tódolos interesados poderán examinalos e realizar ás reclamacións que estimen oportunas.

 

O que se fai público para xeral coñecemento.