Aumentar texto Diminuír texto Reiniciar texto
Contractos

Anuncios e noticias

NOTA INFORMATIVA CERTIFICADOS FACTURAS REXISTRADAS ANTES DO 1 DE XANEIRO DE 2012

01/03/2012

De conformidade co artigo 4 do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de Febreiro, as solicitudes de certificado individual efectuaranse por aqueles contratistas que NON CONSTEN na relación publicada. Os certificados individuais deben cumprir os seguintes requisitos:

-O formato do modelo de solicitude debe ser o que consta na Orde Ministerial HAP/537/2012 ou outro sempre que facilite toda a información contida no primeiro, para ser admitida a solicitude pola Entidade Local.

-Debe cubrirse unha solicitude por cada obrigación reclamada.

-De non cumprirse os requisitos anteriores notificarase ao interesado a desestimación da solicitude por incumprimento dos requisitos formais. O interesado poderá volver presentar unha solicitude no formato correcto dentro do prazo establecido. No caso de estar incluído na relación publicada o acredor deberá comunicar a súa vontade de acudir ao procedemento especial de cobro que se describe a continuación: Formas de comunicación a vontade de acudir ao procedemento por parte dos provedores. Permitirase aos provedores que por vía telemática ou de forma presencial comuniquen a súa vontade de acudir ao procedemento:

a) Por vía telemática: Os provedores terían acceso á aplicación informática centralizada en AEAT (www.agenciatributaria.es)

b) De forma presencial: Alternativamente, os provedores poderían dirixirse á entidade local comunicando por escrito a súa decisión de acollerse ao citado RDL, facilitanto ao mesmo tempo a seguinte información:

-Aceptación polo provedor.

-Número de conta corrente. Facilitarase o ÍAN o BIC.

-Natureza de PYME ou autónomo segundo AEAT.-Se acordou unha quita.

-Importe do principal con desconto de quítaa, en caso de existir. As entidades locais comunicarían esa información por vía telematica á aplicación centralizada da AEAT. A comunicación da vontade de acudir ao procedemento, referida á primeira relación certificada, debería comunicarse polos provedores ou polas entidades locais ata o día 22 de Abril, si realizase a comunicación de forma telemática, ou o inmediato día hábil anterior a aquel, si fixésese de forma presencial.

c) Así mesmo a solicitude de certificación individual presentada polos provedores ante a Entidade Local implicará, igualmente, a aceptación por parte destes de acudir ao procedemento. Con todo, como se indicou antes, esta solicitude soamente é necesaria cando a factura ou documento de cobro non conste na relación certificada de obrigacións pendentes de pago.


Data inicio: 03/03/2012

Data fin: 31/05/2012

Tipo: Eventos

Volver
II Plan de Igualdade
Perfil do Contratante
Regulamento de uso do idioma galego
Biblioteca Municipal
Radio Neria
Sede Electrónica Administración Electrónica - Trámites
Boletín
Introduce o teu e-mail: